Fransız Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Master Langue et Littérature Françaises

TANITIM

Anabilim Dalının amacı, Fransız edebiyatını ve kültürünü disiplinler arası bir temelde çeşitli boyutlarıyla araştırmak; bilimsel düşüncenin rehberliğinde, öğrenciye hümanist ve akılcı değerlere dayalı özgür bir zihin yapısı kazandırarak onu araştırıcı, sorgulayıcı ve yaratıcı kılmak ve bu yolla Batı kültürüne bilimsel ve çağdaş bir biçimde yaklaşımını sağlamaktır.

Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar yarıyılı itibarıyla lisansüstü öğrenci alımına başlamıştır.  Amacı Fransız dili, edebiyatı ve kültürü konularında disiplinler arası tarzda eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak ve öğrencilerinin bilimsel araştırmacı özelliklerini kazanmasına yardımcı olmaktır. Öğrenimleri süresince öğrencilere Anabilim Dalının zengin görsel-işitsel kaynakları da kullanılarak kuramsal bilgi ve uygulama becerileri kazandırılarak, Fransız edebiyatının farklı dönemlerindeki yazınsal metinler ya da Fransız dilbiliminin çağdaş ölçütleri çerçevesinde yazınsal dil ve söylem üzerine bilimsel çalışmalar yaptırılır. Tanınmış araştırmacıların katıldığı konferanslar ve gerek tanınmış Fransız/Türk yazar ve şairlerin gerekse de anabilim dalı mensuplarının sunduğu konuşma ve tebliğlerle verilen eğitimi zenginleştirilmektedir. Yürütülen tüm programların eğitim-öğretim dili Fransızcadır.

 

PRESENTATION

Le Programme de master en langue et  littérature françaises propose une formation conjointe en littérature française moderne et en linguistique du français moderne à travers deux perspectives principales : 

· l'histoire intellectuelle et culturelle, dont la littérature est le témoin et souvent le moteur

· l'analyse de la langue, des formes et des styles par lesquels la littérature réinvente sans cesse des possibilités expressives.

Dans ce programme, on se forme à la lecture en se dotant des outils de savoir linguistique et culturel qui donnent accès aux écrits littéraires d'hier et d'aujourd'hui.

On apprend aussi à interpréter à la lumière des interrogations d'aujourd'hui le passé vivant des œuvres qui nous font signe à distance.

Dans cet esprit, les textes sont abordés selon différentes perspectives  (historique, stylistique, poétique). La littérature est étudiée dans son dialogue avec les arts (peinture, théâtre, cinéma) et les savoirs (philosophie, anthropologie, médecine). Elle est également appréhendée à travers ses nouveaux supports textuels.

Les enseignants et les étudiants  stimulent la réflexion en organisant des séries de séminaires et de conférences sur des thèmes variés au cours des années universitaires.

Enfin, le Master en langue et de littérature françaises entretient, s’il est nécessaire, des relations privilégiées d'échanges et de recherche avec des autres programmes de master de littérature française de grandes universités.

L’étude de la littérature française moderne s’étend de la Renaissance à nos jours. Elle vise à développer la connaissance du fait littéraire en offrant les instruments nécessaires à une lecture critique des textes et à faire faire des études académiques en détail en invitant à comprendre les œuvres dans leurs contextes culturels, esthétiques, idéologiques et en utilisant les démarches de la discipline. Les enseignements de linguistique ont une même ambition critique. Ils dispensent des connaissances sur l’état actuel de la langue française et sur son histoire du XVIe siècle à nos jours. Ils visent aussi à l’acquisition de savoir-faire pratiques: moyens de description et méthodes d’analyse applicables à la langue et aux textes.


Başvuru ve Kabul Koşulları

Başvuru ve Kabul Koşulları (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların; bir lisans diplomasına sahip olmaları ve müzik anasanat dalına başvuracak adaylar hariç diğer adayların, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almış olmaları veya ALES sonucu yerine senato tarafından eşdeğerliği kabul edilerek başarı taban puanları belirlenen ve uluslar arası düzeyde kabul gören sınavlarda başarılı olmaları gerekir. (2) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde başarı notu; lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının %10’u, (ALES)’den alınan standart puanın %50’si ve her bir anabilim dalı için enstitü yönetim kurulunca kurulan jüri tarafından yapılan mülakat sonucu alınan puanın %40’ı toplanarak bulunur. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için başarı notunun en az 65 olması gerekir. En yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır.

Eğitim Tanımlaması

İlgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitü içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, ilgili anabilim dalında ilan edilmiş olan yatay geçiş kontenjanına başvurabilir. Yatay geçiş; ilgili anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile olur.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Program Profili

Bu program Fransız Dili ve Edebiyatı eğitimi alan veya alan dışından gelip bilimsel hazırlık derslerini tamamlayan öğrenciler için tasarlanmıştır. Programın amacı; dört yıllık eğitimin üst yapısını oluşturmak, bu alandaki gelişmeleri izlemek ve bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişmek, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmalarını sağlamak ve böylece öğrencilere kullanabilecekleri uzmanlık bilgileri kazandırmaktır. Program içeriği hazırlanırken kuramsal ve uygulamaya dönük bilgiler verilmekte, analitik ve sistem düşüncesine sahip olmaları sağlanmaktadır. İki dönemden oluşan ders süreci kuramsal ve uygulamalı dersleri kapsamakta ve örnek olay çözümlemeleri ile öğrencilere stratejik bir bakış açısı kazandırılmaya çalışılmaktadır. Uygulamalı çalışmalar öğrencilerin tez yazım aşamasında yararlanacağı birikimi sağlamayı amaçlamaktadır.

Eğitim Öğretim Metotları

 Eğitim Öğretim Metotları:

Öğretme - öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir.

Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programda kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir*:

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ *

BAŞLICA ÖĞRENME FAALİYETLERİ

KULLANILAN ARAÇLAR

Ders

Dinleme ve Anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Tartışmalı Ders

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Özel Destek / Yapısal Örnekler

Önceden planlanmış özel beceriler

 

Rol Yapma / Drama

Önceden planlanmış özel beceriler

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Problem Çözme

 

 

Vaka Çalışması

 

 

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Küçük Grup Tartışması

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösterim

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme

Gözleme imkan verecek gerçek ya da sanal ortam

Benzetim

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, Bilişim becerileri

Gözleme imkan verecek gerçek ya da sanal ortam

Seminer

Araştırma - yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz, özel donanım

Grup Çalışması

Araştırma - yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, çevrimiçi sohbet,
Web tabanlı tartışma forumları

Saha / Arazi Çalışması

 

 

Laboratuar

Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması

Özel donanım

Ödev

Araştırma - yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta

Sözlü

Araştırma - yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

 

İnceleme / Anket Çalışması

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma

 

Panel

 

 

Konuk Konuşmacı

 

 

Öğrenci Topluluğu Faaliyetleri / Projeleri

 

 

(*) Dersin özelliklerine göre burada belirtilen yöntemlerin biri veya birkaçı uygulanabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları , Fransızca dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Başarılı sayılmak için başarı notunun yüksek lisans programında en az 65 puan olması gerekir.

Notlar

Alınan her ders için öğrenciye dönem notu olarak aşağıda belirtilen harf notları verilir. Harf notları, katsayı ve oran karşılıkları aşağıdaki gibidir.

Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde esas alınan notlama sistemi, aşağıda belirtilen dereceler ve harfler ile ifade edilir:

Puan

 

Harfli Notu

 

Katsayi

Başarı Durumu

90-100

AA

4.00

Başarılı

85-89

BA

3.50

Başarılı

80-84

BB

3.00

Başarılı

75-79

CB

2.50

Başarılı

70-74

CC

2.00

Başarılı

65-69

DC

1.50

Başarılı

0-64

FF

1.00

Başarısız

 

Derecenin Seviyesi

Yüksek Lisanas

Dereceye Yönelik Kurallar

(1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program; en az 21 en fazla 27 kredi saatlik, en az yedi en fazla dokuz adet dersten, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. (2) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır

Mezunların İstihdam Olanakları

Program mezunları tez sürecini başarıyla tamamlarlarsa akademik kariyerlerine devam edebilirler. Ayrıca turizm, otelcilik, yabancı dil eğitimi gibi sektörlerde faaliyet gösteren özel firmalarda değişik kademelerde görev alabilmekte veya Dışişleri Bakanlığı gibi devlet kurumlarında çalışabilmektedirler

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Dereceye Yönelik Kurallar” bölümünde açıklandığı gibidir.